Skip to main content

Zakres tematyczny

Czasopismo poświęcone jest dziejom polskiej nauki historycznej i szeroko rozumianej myśli historycznej, obejmującej nie tylko refleksję profesjonalną, ale także wyobrażenia o przeszłości pozbawione wypracowanego w XIX w. cenzusu naukowości. Z grubsza rzecz biorąc w zakresie tematycznym „Klio Polskiej” można wyróżnić pięć zakresów: 

1) relacje zachodzące między polską a międzynarodową myślą historyczną ze szczególnym uwzględnieniem myśli europejskiej,

2) analiza teoretycznych, metodologicznych oraz ideologiczno-politycznych przesłanek i uwarunkowań polskiej nauki historycznej,

3) dzieje „instytucjonalno-organizacyjne” tworzące trzon infrastruktury polskiej nauki historycznej, 

4) analiza wybranych nurtów oraz dorobku naukowego wybitnych przedstawicieli polskiej historiografii,

5) próby wprowadzenia w obręb historii historiografii ujęć interdyscyplinarnych oraz zastosowania badań historiograficznych poza ścisłym obrębem nauki historycznej, czego przykładem może być historia biznesu i jako jej odmiana „historia organizacyjna”. 

Oczywiście wymienione tu zakresy nie wytyczają granic nieprzekraczalnych. Zdajemy sobie sprawę, że współczesne badania historiograficzne wkraczają niejednokrotnie na obszary dotychczas nierozpoznane co niejednokrotnie pozwala na lepsze usytuowanie historiografii wobec teraźniejszości, a także wobec różnych domniemań dotyczących przyszłości. Pozostajemy zatem otwarci na wszelkie innowacje, z tym że zastrzegamy sobie prawo oceny ich wartości i przydatności dla naszego czasopisma.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności