Skip to main content

Instrukcja redakcyjna

Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria:

 1. Musi być wynikiem samodzielnych badań, niepublikowanych wcześniej w innych czasopismach. 
 2. Musi stanowić nowy i oryginalny wkład do wiedzy w zakresie dziejów polskiej myśli historycznej. Redakcja oczekuje od autorów wyraźnego zaznaczenia (we wstępie artykułu) charakteru tego wkładu. 
 3. Musi spełniać kryteria formalne i uwzględniać wskazówki redakcyjne. 
 4. Musi otrzymać dwie pozytywne recenzje zgodnie z zasadami double-blind review. 
 5. Musi być zgodny z zasadami „zapory ghostwriting”. Wszelkie ujawnione przypadki ghostwriting (nieujawnienia swego udziału przez autorów, lub pisania tekstu na zamówienie) i guest authorship (dopisywania do listy autorów osób, których udział w powstaniu tekstu był znikomy) będą podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych naszego czasopisma. O fakcie tym poinformowana zostanie także jednostka organizacyjna zatrudniająca autora. 
 6. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zażądać oświadczenia o wkładzie autora/autorów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting. 
 7. Autorzy mogą być poproszeni o złożenie oświadczenia o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). 

Redakcja prosi o przesyłanie tekstów w postaci elektronicznej, w formie załącznika, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Wymogi techniczne tekstów zgłaszanych do „Klio Polskiej”

 1. Prosimy o przesyłanie tekstów w powszechnie stosowanym programie edytorskim (najlepiej MS Word). 
 2. Ich objętość powinna wynosić: 
 3. a) w przypadku artykułu: od ½ do 1½  ark. wydawniczego (11-33 zestandaryzowanych stron maszynopisu), 
 4. b) w przypadku recenzji: do ½ ark. wydawniczego, 
 5. c) w przypadku artykułu recenzyjnego dotyczącego kilku książek: do 1 ark. wydawniczego.
 6. Wielkość czcionki w tekście głównym 12 p, odstęp 1,5, w przypisach 10 p i odstęp pojedynczy.
 7. Tekst nie powinien być formatowany, np. przez użycie odmiennych rodzajów czcionek, czcionki rozstrzelonej (zamiast rozstrzeleń należy stosować pogrubienia). Kursywa może być stosowana wyłącznie w opisach bibliograficznych, do zapisów tytułów. Zaznaczenia wymagają jedynie kolejne akapity. 
 8. Do konstruowania tabel należy używać edytora tabel. Tabele i wykresy powinny być zawarte w odrębnym pliku, w tekście trzeba zaznaczyć, gdzie mają się znaleźć. Podobnie traktować należy wykresy i ilustracje. Redakcja zaleca, aby tabele, wykresy i ilustracje były zanalizowane w tekście.
 9. Przyjmujemy następujący zapis daty: 11 maja 1995 r. – w tekście głównym, 11 V 1995 – w przypisach.

Redakcja prosi, aby przesyłane teksty zachowywały następującą strukturę:

Artykuł

 • Imię i nazwisko autora (u góry po lewej stronie) 
 • Afiliacja. Jeśli autor nie pracuje na uczelni podajemy miejscowość (pod nazwiskiem autora). Jeśli instytucja zatrudniająca wymaga pełnej afiliacji, podajemy pełną nazwę: Wydział lub Instytut 
 • Tytuł artykułu 
 • Zarys treści w języku polskim i angielskim (objętość 400-700 znaków) – krótka charakterystyka zawartości artykułu 
 • Słowa kluczowe (max 5-7 słów lub fraz w języku polskim i angielskim). 
 • Treść artykułu, w którym należy wyodrębnić: 
 • uwagi wstępne/wstęp (ok. 3 tys. znaków), prezentujące zdefiniowanie problemu/pytania badawczego w kontekście stanu badań nad analizowaną problematyką, informacje o najważniejszych źródłach wykorzystanych w pracy oraz zastosowanej metodzie analizy; 
 • podsumowanie/zakończenie (ok. 1 tys. znaków), w którym autor syntetycznie wskazuje przedstawione w artykule ustalenia (opis nieznanego dotąd zjawiska, nowa interpretacja problemu, zakwestionowanie dotychczas obowiązującego przekonania etc.), a także ewentualnie wynikające z nich dalsze kierunki badawcze. 
 • Tytuł w języku angielskim. 
 • Streszczenie (1000-1800 znaków). Prosimy o przesyłanie streszczenia w języku polskim, przekładu na język angielski dokona redakcja. W tej części nie należy ograniczać się do omówienia treści, lecz również krótko przedstawić rezultat przeprowadzonej analizy, główne konkluzje z niej płynące oraz omówić zastosowaną metodologię 
 • Bibliografia – zgodna z zaleceniami POL-Index – obowiązkowo wszystkie przywołane w tekście monografie, prace zbiorowe i artykuły z czasopism; opcjonalnie pozostałe dane bibliograficzne 
 • Do artykułu należy dołączyć krótką notę o Autorze w języku polskim i angielskim (300- 500 znaków). Proszę podać obowiązkowo pełny adres podstawowego miejsca pracy oraz aktualny adres e-mail. Są to dane niezbędne do indeksowania w CEJSH. 

Recenzja i notka

 • W „główce” informacje o recenzowanej książki w następującym układzie: imię i nazwisko autora (lub redaktora), tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, nazwa wydawnictwa, liczba stron oraz ew. informacje dot. ilustracji, tabel, tablic, aneksów, indeksów, streszczeń obcojęzycznych oraz serii. 
 • Pod tekstem: w przypadku recenzji imię i nazwisko autora po lewej stronie, tłumacza – jak w artykułach; w przypadku notki tylko inicjały autora kursywą po prawej stronie. 

In memoriam

 • W tytule imię i nazwisko zmarłego wersalikami, poniżej, w nawiasie okrągłym dzienne daty z pełnymi nazwami miesięcy urodzenia i śmierci. 

Adnotacje o autorze i tłumaczu jak w przypadku recenzji.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności