Skip to main content

Komitet naukowy

  • Hassan Ali Jamsheer (Uniwersytet Łódzki, prof. em.)
  • Martin Jemelka (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praga)
  • Iryna Kolesnyk (Ìnstitut ìstorìï Ukraïni NAN Ukraïni)
  • Dušan Kučera (Centrum managementu udržitelnosti a etiky, Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Sławomir Magala (Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawskiego)
  • Milada Polišenská (Anglo-American University in Prague)
  • Jan Pomorski (Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)
  • Krzysztof Zamorski (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński)
  • Leonid Zaszkilniak (L'vìvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmienì Ìvana Franka)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności