Wymogi techniczne tekstów zgłaszanych do „Klio Polskiej”

 • Przyjmujemy teksty opracowane w języku polskim i angielskim.
 • Ich objętość powinna wynosić:
  • w przypadku artykułu: od ½ do 1 ark. wydawniczego (11-22 zestandaryzowanych stron maszynopisu),
  • w przypadku recenzji: do ½ ark. wydawniczego,
  • w przypadku artykułu recenzyjnego dotyczącego kilku książek: do 1 ark. wydawniczego,
 • Prosimy o przesyłanie tekstów w powszechnie stosowanym programie edytorskim (najlepiej MS Word).
 • Wielkość czcionki w tekście głównym 12 p, odstęp 1,5, w przypisach 10 p i odstęp pojedynczy.
 • Tekst nie powinien być formatowany, np. przez użycie odmiennych rodzajów czcionek, czcionki rozstrzelonej (zamiast rozstrzeleń należy stosować pogrubienia). Kursywa może być stosowana wyłącznie w opisach bibliograficznych, do zapisów tytułów. Zaznaczenia wymagają jedynie kolejne akapity.
 • Do konstruowania tabel należy używać edytora tabel. Tabele i wykresy powinny być zawarte w odrębnym pliku, w tekście trzeba zaznaczyć, gdzie mają się znaleźć. Podobnie traktować należy wykresy i ilustracje. Redakcja zaleca, aby tabele, wykresy i ilustracje były zanalizowane w tekście.
 • Przyjmujemy następujący zapis daty: 11 maja 1995 r. – w tekście głównym i 11 V 1995 r. – w przypisach.
 • Wszystkie cytaty winny być zaznaczone cudzysłowem.
 • Cytaty obcojęzyczne należy podawać w polskim tłumaczeniu, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zamieszczenia oryginalnego tekstu w przypisie.
 • Przypisy powinny być umieszczone na dole strony, w numeracji łącznej dla całego artykułu. W wypadku artykułów w języku polskim redakcja zaleca stosowanie następującego zapisu bibliograficznego (zasady odnoszące się do tekstów w języku angielskim podane są w odrębnej instrukcji):
  • książka: inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł, ewentualnie wydanie, inicjał i nazwisko tłumacza, miejsce i rok wydania, s.;
  • artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł, „Tytuł Czasopisma” tom, rok, ewentualnie numer (tomy, zeszyty i numery zawsze cyframi arabskimi), s.;
  • artykuł w pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł, w: Tytuł pracy zbiorowej, tom, red. inicjał imienia i nazwisko redaktora/ów, miejsce i rok wydania, s.;
  • archiwalia: nazwa archiwum, nazwa zespołu, numer sygnatury, tytuł dokumentu (cały zapis antykwą), numer karty.
 • W opisie bibliograficznym winno się stosować opis w języku polskim (red., wyd., tłum., t., cz., nr, z., s. oraz tamże, tenże, taż, dz. cyt.). Przy kolejnych cytowaniach należy zastosować po nazwisku zapis: dz. cyt. – w wypadku jedynej cytowanej w artykule pracy danego autora, w wypadku dwu lub więcej – skrócony zapis tytułu zakończony trzema kropkami (zapis ten powinien być możliwie krótki, ale w sposób niebudzący wątpliwości odróżniający od innych pozycji tegoż autora). W wypadku dwóch przypisów występujących bezpośrednio jeden pod drugim z odwołaniem do tej samej (tylko jednej) pozycji, w przypisie kolejnym należy zastosować zapis: tamże, s. W wypadku dwóch przypisów występujących bezpośrednio jeden pod drugim z odwołaniem do innej pozycji tego samego autora/tej samej autorki, w przypisie kolejnym należy zastosować zapis: tenże lub taż zamiast inicjału imienia i nazwiska autora/ki.
 • Przykładowe zapisy:
  • E.W. Said, Orientalizm, tłum. W. Kalinowski, Warszawa 1991, s. 5. Przy kolejnych cytowaniach: E.W. Said, dz. cyt., s. 8 lub E.W. Said, Orientalizm..., s. 8 (jeśli w artykule cytowana jest więcej niż jedna praca danego autora).
  • Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filozoficzny II, sygn. 163, Korespondencja z dziekanem Wydziału Filozoficznego w sprawie obsadzenia katedry matematyki ze stycznia i lutego 1921 r., k. 13.
 • W wypadku opisu bibliograficznego w alfabecie innym niż łaciński należy stosować alfabet oryginału, nie należy dokonywać transliteracji na znaki łacińskie. Prosimy o załączenie skanów stron tytułowych cytowanych publikacji, które nie są wydane czcionką łacińską.

Stosowane w artykułach skróty należy podać przy pierwszym cytowaniu w pełnej wersji, z zaznaczeniem (dalej: ), a następnie stosować podany skrót.