Tom X, 2018

 

PAŃSTWO POLSKIE, JEGO NARODZINY I WSKRZESZENIE

p007 0 00 01Spis treści

 

p007 0 00 01 Wstęp redakcyjny

 

 

ARTYKUŁY

p007 0 00 01 Adam Kożuchowski, Jerzy Jedlicki jako historyk XIX stulecia
(Jerzy Jedlicki as a historian of the nineteenth century)

 

 

p007 0 00 01Marek Cetwiński, Gall, Kosmas, Nestor: ustanawianie tradycji o początkach państwa i jego chrystianizacji
(Gall, Cosmas, Nestor: Establishing a tradition of the state’s beginnings and its Christianisation)

 

 

p007 0 00 01Marek Parchem, Biblijne podłoże motywu ślepoty i odzyskania wzroku przez Mieszka jako metafory chrztu księcia i Polski w Kronice Anonima zwanego Gallem
(The Scriptural background of the motif of blindness and regaining of sight by Duke Mieszko as the metaphor of baptism of the duke and Poland in the Chronicle by Anonymus called Gallus)

 

p007 0 00 01Jarosław Nikodem, „Przełomy, odrodzenia i upadki” w Długoszowej wizji dziejów ojczystych
(“Breakthroughs, revivals, and collapses” in Długosz’s vision of national history)

 

p007 0 00 01Norbert Morawiec, „Katedra” i „kazalnica”: poszukiwanie antropologicznego wymiaru pesymizmu krakowskiej szkoły historycznej (na przykładzie Waleriana Kalinki)
(A “Cathedral” and “pulpit”: in the search for anthropological dimension of pessimism of the Cracow School of History – on the example of Walerian Kalinka)

 

 

p007 0 00 01Тадеуш Т. Кручковский, Взгляды Н. И. Кареева на проблематику разделов Речи Посполитой в оценке польской историографии
(Polish historiography on Nikolai I. Kareev’s interpretation of the Commonwealth’s partitions)

 

p007 0 00 01Marek Kornat, Odrodzenie idei Polski jako „przedmurza” cywilizacji Zachodu w II Rzeczypospolitej. Opinie własne i cudzoziemskie
(A revival of the idea of Poland as the bulwark of Western civilisation in the Second Polish Republic.
National and foreign opinions)

 

 

p007 0 00 01 Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Znaki niepodległości. Święto 11 Listopada w Polsce i jego odpowiedniki w międzywojennej Europie Środkowo-Wschodniej (Signs of independence. 11 November Day in Poland and its counterparts in interwar Central Eastern Europe)

 

MATERIAŁY

p007 0 00 01Piotr Biliński, Paweł Sierżęga, Korespondencja Feliksa Konecznego z Teofilem Emilem Modelskim w latach 1927–1931
RECENZJE

p007 0 00 01Instytut Literacki w Paryżu – przewodnik historiograficzny. W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu, red. Rafał Stobiecki, Sławomir M. Nowinowski, współpr. Anna Brzezińska, Milena Przybysz, Łódź–Paryż 2015 (Piotr Witek)


p007 0 00 01Władysław Konopczyński, Dziennik 1918–1921, cz. 1–2, wstęp Piotr Biliński, oprac. Piotr Biliński, Paweł Plichta,
Warszawa–Kraków 2016 (Andrzej Wierzbicki)