ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW

Podstawą procedury recenzyjnej są zalecenia Zespołu do spraw Etyki w Nauce, zamieszone w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

 • Autorzy nadsyłając artykuł wyrażają tym samy zgodę na proces jego recenzji.
 • Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie odsyłane do recenzji. Oceniane są zawsze przez dwóch recenzentów zewnętrznych z obszaru naukowo-badawczego zgodnego z przedmiotem opracowania, którzy nie są członkami Redakcji pisma.
 • Wyboru recenzentów dokonuje redaktor naczelny w porozumieniu z redakcją.
 • Recenzje mają formę pisemną. Wzór recenzji umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma.
 • Recenzowane artykuły nie są wysyłane do recenzentów z placówki afiliowanej przez autora.
 • Prace recenzowane są anonimowo. Autor nie pozna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora.
 • Artykułowi nadawany jest kod identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor zawsze zostaje poinformowany o wynikach recenzji. Autorowi nie odsyła się recenzji.
 • Recenzję zawierającą uwagi krytyczne i sugestie redaktor naczelny kieruje do autora, który dokonuje wymaganych poprawek.
 • Artykuł po poprawkach może być ponownie kierowany do recenzenta w celu akceptacji, jeśli ich zakres był znaczący.
 • Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje.
 • Dopuszcza się polemikę autora z recenzentem (w przypadku krytycznych uwag recenzenta dotyczących kwestii merytorycznych).
 • Lista recenzentów współpracujących z redakcją publikowana jest co roku na stronie internetowej czasopisma.