Wytyczne redakcyjne dla autorów tekstów do „Klio Polskiej”

Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria:

 • Musi być wynikiem samodzielnych badań, niepublikowanych wcześniej w innych czasopismach.
 • Musi stanowić nowy i oryginalny wkład do wiedzy w zakresie dziejów polskiej myśli historycznej. Redakcja oczekuje od autorów wyraźnego zaznaczenia (we wstępie artykułu) charakteru tego wkładu.
 • Musi spełniać kryteria formalne i uwzględniać wskazówki redakcyjne.
 • Musi otrzymać dwie pozytywne recenzje zgodnie z zasadami double-blind review.
 • Musi być zgodny z zasadami „zapory ghostwriting”. Wszelkie ujawnione przypadki ghostwriting (nieujawnienia swego udziału przez autorów, lub pisania tekstu na zamówienie) i guest authorship (dopisywania do listy autorów osób, których udział w powstaniu tekstu był znikomy) będą podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych naszego czasopisma. O fakcie tym poinformowana zostanie także jednostka organizacyjna zatrudniająca autora.
 • W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zażądać oświadczenia o wkładzie autora/autorów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting.
 • Autorzy mogą być poproszeni o złożenie oświadczenia o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).


Redakcja prosi, aby przesyłane teksty zachowywały następującą strukturę
:

     Artykuł

 • Imię i nazwisko autora (u góry po lewej stronie)
 • Afiliacja. Jeśli autor nie pracuje na uczelni podajemy miejscowość (pod nazwiskiem autora). Jeśli instytucja zatrudniająca wymaga pełnej afiliacji, podajemy pełną nazwę: Wydział lub Instytut
 • Tytuł artykułu
 • Zarys treści w języku polskim i angielskim (objętość 400-700 znaków) – krótka charakterystyka zawartości artykułu
 • Słowa kluczowe (max 5-7 słów lub fraz w języku polskim i angielskim).
 • Treść artykułu, w którym należy wyodrębnić:
  • uwagi wstępne/wstęp (ok. 3 tys. znaków), prezentujące zdefiniowanie problemu/pytania badawczego w kontekście stanu badań nad analizowaną problematyką, informacje o najważniejszych źródłach wykorzystanych w pracy oraz zastosowanej metodzie analizy;
  • podsumowanie/zakończenie (ok. 1 tys. znaków), w którym autor syntetycznie wskazuje przedstawione w artykule ustalenia (opis nieznanego dotąd zjawiska, nowa interpretacja problemu, zakwestionowanie dotychczas obowiązującego przekonania etc.), a także ewentualnie wynikające z nich dalsze kierunki badawcze.
 • Tytuł w języku angielskim.
 • Streszczenie (1000-1800 znaków). Prosimy o przesyłanie streszczenia w języku polskim, przekładu na język angielski dokona redakcja. W tej części nie należy ograniczać się do omówienia treści, lecz również krótko przedstawić rezultat przeprowadzonej analizy, główne konkluzje z niej płynące oraz omówić zastosowaną metodologię
 • Bibliografia – zgodna z zaleceniami POL-Index – obowiązkowo wszystkie przywołane w tekście monografie, prace zbiorowe i artykuły z czasopism; opcjonalnie pozostałe dane bibliograficzne
 • Do artykułu należy dołączyć krótką notę o Autorze w języku polskim i angielskim (300- 500 znaków). Proszę podać obowiązkowo pełny adres podstawowego miejsca pracy oraz aktualny adres e-mail. Są to dane niezbędne do indeksowania w CEJSH.


Recenzja i notka

 • W „główce” informacje o recenzowanej książki w następującym układzie: imię i nazwisko autora (lub redaktora), tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, nazwa wydawnictwa, liczba stron oraz ew. informacje dot. ilustracji, tabel, tablic, aneksów, indeksów, streszczeń obcojęzycznych oraz serii.
 • Pod tekstem: w przypadku recenzji imię i nazwisko autora po lewej stronie, tłumacza – jak w artykułach; w przypadku notki tylko inicjały autora kursywą po prawej stronie.


In memoriam

 • W tytule imię i nazwisko zmarłego wersalikami, poniżej, w nawiasie okrągłym dzienne daty z pełnymi nazwami miesięcy urodzenia i śmierci.
 • Adnotacje o autorze i tłumaczu jak w przypadku recenzji.

Redakcja prosi o przesyłanie tekstów w postaci elektronicznej, w formie załącznika, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin nadsyłania materiałów do kolejnych numerów upływa 30 czerwca każdego roku.

O przyjęciu artykułu do druku autorzy powiadomieni zostają drogą elektroniczną najpóźniej do końca października danego roku.

W przypadku potrzeby poprawienia bądź uzupełnienia złożonego tekstu zgodnie z wytycznymi recenzentów czas wykonania tych zmian wynosi 21 dni od daty przysłania uwag recenzenta lub redakcji. Brak poprawionego tekstu w wyznaczonym terminie oznacza przesunięcie go do następnego numeru.

Teksty do korekty autorskiej otrzymuje się w pliku PDF. Wszelkie uwagi należy dołączać przesyłając plik zawierający informacje o dostrzeżonych błędach. Można też wydrukować przesłany plik i nanieść korektę, a potem nadesłać na adres redakcji. Przekroczenie terminu nadesłania korekty autorskiej oznacza opublikowanie artykułu zgodnie z wysłaną podstawą.