Tom IX, 2017

p007 0 00 01Spis treści ARTYKUŁY

p007 0 00 01Anna Wardzińska, Dwa spojrzenia na historię Polski. Polemika demokratów lwowskich Henryka Schmitta i Ludwika Wolskiego z przedstawicielem krakowskiej „nowej szkoły historycznej” Józefem Szujskim w latach 70. XIX wieku
(Two views of Polish history: the polemic between Lwów democrats, Henryk Schmitt and Ludwik Wolski, and the representative of the Kraków school of history, Józef Szujski,
in the seventies of the 19th century)

 

p007 0 00 01Тадеуш T. Кручковский, Историческая полонистика В. О. Ключевского в оценке польской историографии
(Polish historiography on Vasily Klyuchevsky’s interpretation of Polish history)

 

p007 0 00 01Oleksandr Avramchuk, Między ideą jagiellońską a Międzymorzem. Ewolucja kwestii ukraińskiej w poglądach politycznych Oskara Haleckiego (1891–1973)
(The Jagiellonian idea and the concept of Intermarium. The evolution of Oskar Halecki’s interpretation of the Ukrainian problem)

 

p007 0 00 01Marcin Wolniewicz, W stronę origines de la Pologne contemporaine – poszukiwania metodologiczne Stefana Kieniewicza w latach 1946–1948
(Towards origines de la Pologne contemporaine – Stefan Kieniewicz in the years 1946–1948 and his search for method)

 

p007 0 00 01Andrzej Wierzbicki, Miejsce hipotezy podboju w milenijnym kanonie powstania państwa polskiego
(The hypothesis of conquest and the millennial discussions of the origins of the Polish state)
 

 

p007 0 00 01Wojciech Kapica, Polska międzywojenna w pracach Franciszka Ryszki z lat 1950–1996
(The inter-war Poland in the works by Franciszek Ryszka from years 1950–1996)

 

p007 0 00 01Tomasz Ochinowski, Dzieje zatrzymane. Wstęp do analizy wizji historii Polski po 1944 roku w podręcznikach ekonomii politycznej socjalizmu od lat 50. do 80. XX wieku na przykładzie problematyki bodźców
(History in Abeyance. An introduction to the analysis of the vision of Polish history aft er 1944 in textbooks of the political economy of socialism published from the 1950s to the 1980s)


ARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01Julita Zielińska, ,,Historyk i władza” – z Mychajło Hruszewskim o korelacjach między polityką i historią

 

MATERIAŁY

p007 0 00 01Tadeusz Paweł Rutkowski, Cierpienia młodego marksisty na Uniwersytecie Jagiellońskim (1950). Tadeusza Mariana Nowaka listy do władz Polski Ludowej
RECENZJE

p007 0 00 01Adam Kożuchowski, Powinowactwa mimo woli. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii XIX wieku, Warszawa 2016 (Maciej Górny)


p007 0 00 01Jan Szumski, Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964, Warszawa 2016 (Marcin Wolniewicz)

 

REKOMENDACJE „KLIO”

p007 0 00 01 Władysław Konopczyński, Historyka, oprac. Maciej Janowski, Warszawa 2013 i 2015 (dodruk) (Andrzej Wierzbicki)

 

p007 0 00 01Agata Stolarz, „Dzielenie się pamięcią”. Praktyka i teoria historii mówionej, Lublin 2016 (Rafał Stobiecki)

 

p007 0 00 01Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne. Studia historiograficzne, red. Piotr Biliński, Paweł Plichta, Warszawa–Kraków 2017 (Grzegorz Markiewicz)

 

 

p007 0 00 01Zaproszenie do składania artykułów w „Klio Polskiej” t. 10 (2018) „Państwo polskie, jego narodziny i wskrzeszenie

 

 

p007 0 00 01Call for Articles for the Tenth Volume of Klio Polska (2018) ‘The Polish state, its birth and revival’