Tom VIII, 2016

p007 0 00 01
Spis treści 

p007 0 00 01Wstęp

ARTYKUŁY

p007 0 00 01Jolanta Kolbuszewska, Niemieckie inspiracje w historiografi i polskiej przełomu XIX i XX wieku (na przykładzie Wacława Sobieskiego i Szymona Askenazego)
(German inspirations in Polish historiography at the turn of the nineteenth and twentieth centuries: the case of Wacław Sobieski and Szymon Askenazy)

p007 0 00 01Lidija Łazurko, Kwestie metodologiczne na łamach „Kwartalnika Historycznego” (do 1939 r.)
(The issue of historical method as discussed in the pages of the Historical Quarterly)

p007 0 00 01Vitalij Telwak, Od „burżuazyjnego nacjonalisty” do „faszysty”: marksistowska recepcja twórczości Mychajła Hruszewskiego w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku
(From the bourgeois nationalist to the fascist: the Marxist reception of Mychaiło Hruszewski’s work in the fi rst three decades of the twentieth century)

p007 0 00 01Andrzej Wierzbicki, Między endo- a egzogenezą państwa polskiego. Polemiki historyków polskich z historiografi ą niemiecką w czasach II Rzeczypospolitej
(Between the endo and exogenesis of the Polish state: Polish-German historiographical polemics in the era of the Second Republic of Poland)

p007 0 00 01Rafał Stobiecki, Historycy polscy na emigracji wobec koncepcji Europy Środkowo -Wschodniej po 1945 roku
(Polish historians in exile and the idea of East-Central Europe after 1945)

p007 0 00 01Alicja Kulecka, Zamach stanu czy rewolucja społeczna? Październik 1917 w historiografi i przełomu XX i XXI wieku – wybrane publikacje i problemy
(Coup d’Etat or a social revolution? The October Revolution 1917 in different historiographies of the turn of the twentieth and twenty-first centuries – selected works and selected problems)

p007 0 00 01Leonid Zaszkilniak, Historiografi a ukraińska i postmodernizm: retrospektywy i perspektywy
(Ukrainian historiography and postmodernism: retrospectives and perspectives)

p007 0 00 01Dorota Skotarczak, Kilka uwag o historii wizualnej (Some remarks on visual history)

p007 0 00 01Marek Woźniak, Granie w historię (Playing at history)

p007 0 00 01Bożena Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna niematerialistyczna 1797–1848 w świetle historiografi i z lat 1811–2014
(German non-materialistic medicine in 1797–1848 as seen in historiography from 1811–2014)

ARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01Piotr Biliński, Kilka uzupełnień na marginesie wydania Historyki Władysława Konopczyńskiego


RECENZJE

p007 0 00 01Marcin Giełzak, Antykomuniści lewicy. Lidia i Adam Ciołkoszowie jako historycy socjalizmu polskiego, Poznań 2014 (Tomasz Ochinowski)

p007 0 00 01Sprostowanie