Tom VII, 2015

p007 0 00 01Spis treści

 

p007 0 00 01Andrzej Wierzbicki, Od Klio polskiej do „Klio Polskiej”

p007 0 00 01Klio polska – bibliografia za lata 2004–2014, oprac. M. Wolniewicz

ARTYKUŁY

p007 0 00 01Janusz Żarnowski, Pokolenia historyków po 1945 r. a przeobrażenia polskiej historiografii (The generations of Polish historians and the development of Polish historiography after 1945)

p007 0 00 01Violetta Julkowska, Dzieje Lwowa oraz inne Galicjana w pisarstwie historycznym Władysława Łozińskiego (History of Lviv and other Galicjana in historical writing of Władysław Łoziński)

p007 0 00 01Andrzej Wierzbicki, Konserwatyści przeciw hipotezie podboju. W kręgu galicyjskich zwolenników koncepcji „samochętnych” narodzin państwa polskiego (The Conservatives against the hypothesis of conquest. The Galician advocates of the conception of a ‘self-engendered’ rise of the Polish state)

p007 0 00 01Maciej Górny, Transfer mimo woli. Polskie i niemieckie nauki o człowieku w pierwszej połowie XX wieku (The unwilling transfer. Polish and German humanities in the first half of the twentieth century)

p007 0 00 01Piotr Biliński, Władysława Konopczyńskiego „boje” o kształt Polskiego słownika biograficznego w latach 1928–1939 (Władysław Konopczyński and his struggle for the shape of the Polish Biographical Dictionary)

p007 0 00 01Tomasz Ochinowski, Michał Szukała, W kierunku „prowincjalizacji” historii biznesu. Amerykańskie źródła a polskie doświadczenia na przykładzie propozycji interpretacyjnych prac Ryszarda Kołodziejczyka (Towards ‘culturally sensitive’ business history. American sources and Polish experiences in the light of the interpretation of Ryszard Kołodziejczyk’s works)

p007 0 00 01Adam Rajewski, Stefan Wyszyński wobec idei Przedmurza w myśli historycznej Oskara Haleckiego (Oskar Halecki’s conception of the Bulwark of Christianity in the interpretation of Stefan Wyszyński)

p007 0 00 01Jan Szumski, Moskiewskie kulisy edycji źródeł do historii powstania styczniowego. Z dziejów polsko-sowieckich stosunków naukowych w latach 50.–60. XX wieku (The Moscow background of the edition of primary sources on the January Uprising. On the history of Polish-Soviet scholarly relations in the 1950s and 1960s)

MATERIAŁY

p007 0 00 01Anna Cienciała, Jak stałam się historykiem polskiej polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej (1926–1939) oraz zbrodni katyńskiej (wystąpienie prof. Anny Cienciały w IH PAN, 4 września 2012 r.)

RECENZJE

p007 0 00 01Bogusław Gogol, „Fabryka fałszywych tekstów”. Z działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach 1945–1958, Warszawa 2012 (Zbigniew Romek)

p007 0 00 01Beata Konopska, Wpływ aparatu władzy w latach 1944–1989 na polskie publikacje kartograficzne do użytku powszechnego, Warszawa 2012 (Zbigniew Romek)

p007 0 00 01Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014 (Marcin Wolniewicz)

 

p007 0 00 01Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków 2014 (Tomasz Ochinowski)

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

p007 0 00 01Sprawozdanie z II Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Historiograficznego, Warszawa, 24 września 2014 r. (Joanna Pisulińska)

 

p007 0 00 01Sprawozdanie z konferencji „Kontynuacja i zmiana. Historiografia krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec nowych tendencji w nauce XIX–XXI wieków”, Warszawa, 25–26 września 2014 r. (Zbigniew Romek)